Regulamin sprzedaży usług szkoleniowych

Regulamin sprzedaży usług szkoleniowych w ramach oferty szkoleniowej dostępnej na stronie www.kodrodo.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych.

2. Organizator – oznacza podmiot organizujący i rozliczający szkolenie.
DAS Rafał Górny 20-142 Lublin ul. Mariańska 9/21 NIP 9462262621

3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła zamówienie przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na szkolenie.

4. Uczestnik– uczestniczący w szkoleniu Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną zgłoszoną przez Zamawiającego będącego osobą prawną, który opłacił szkolenie i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.

5. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, inne warunki realizacji usługi.

6. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.

7. Usługi Szkoleniowe – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora.

8. Portal – zintegrowany system sprzedaży i dostępu do materiałów szkoleniowych.

§  2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora za pośrednictwem strony www.kodrodo.pl.

2. Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

3. Zamawiający oświadcza iż przed złożeniem zamówienia na usługi Organizatora zapoznał się z niniejszym regulaminem.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony https://kodrodo.pl
poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Zamawiającym. 

§ 3 Zawarcie Umowy

1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego.

2. Zamawiający na stronie https://kodrodo.pl podaje adres mail do weryfikacji, oraz dane do wystawienia FV.

3. Ostateczne zawarcie umowy następuje po kliknięciu przez Zamawiającego przycisku „zamawiam i płacę” pod formularzem zamówienia.

§ 4 Warunki korzystania ze szkoleń

1. Wysokość opłaty za szkolenie jednego Uczestnika lub wszystkich pracowników wskazanej organizacji jest podawana w Ofercie opublikowanej na stronie internetowej Organizatora, lub w trakcie sporządzania wyceny indywidualnej. Uczestnikowi przysługują rabaty zgodnie z warunkami Oferty.

2. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi szkoleniowej jest wniesienie opłaty przez Zamawiającego oraz posiadanie konta na stronie www.kodrodo.pl które zostaje utworzone automatycznie po podaniu danych w formularzu zakupu. 

4. W zależności od przygotowanej oferty, dostęp do szkolenia Zamawiający otrzymuje:

a) bezpośrednio po dokonaniu zakupu, zgodnie z przesłaną na podany w formularzu adres mail instrukcją

b) z opóźnieniem określonym w ofercie, w przypadku kiedy Organizator prowadzi przedsprzedaż konkretnego produktu. W takim wypadku data udostępnienia materiałów określona będzie każdorazowo w karcie produktu.

5. Organizator dostarcza Zamawiającemu szkolenie on-line stanowiące treść cyfrową zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2014 o prawach konsumenta.

6. Prawidłowe korzystanie ze szkoleń możliwe jest dla wszystkich posiadaczy standardowych urządzeń multimedialnych z dostępem do dobrej jakości Internetu. Szkolenia można odtwarzać na urządzeniach wyposażonych w standardowe systemy operacyjne i przeglądarki internetowe. W niektórych przypadkach Uczestnik szkolenia będzie musiał posiadać zainstalowany na swoim urządzeniu program pozwalający otworzyć plik typu pdf, ewentualnie edytor tekstu lub arkusz kalkulacyjny.

7. Opłata za szkolenie może obejmować także dostęp do materiałów szkoleniowych i usług konsultingu w zależności od rodzaju wybranej przez zamawiającego oferty. 

8. W przypadku szkoleń wymagających przekazania materiałów szkoleniowych, Organizator przesyła je na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika lub uczestnik pobiera je z platformy na której składał zamówienie.

9. W przypadku szkolenia prowadzonego na żywo, Organizator zastrzega sobie prawo do:

a)  odwołania lub przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia,

b)  modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Ofercie,

c)  zaproponowania Zamawiającemu następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Organizatora maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia.

10. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 4 ust. 6 lit. a Organizator powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o takim fakcie na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Organizatora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Zamawiającemu w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Zamawiającego, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji. 

§  5 Odstąpienie

1. Zamawiający, jeżeli jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo to nie przysługuje w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest szkolenie w formie materiału wideo lub nagrania dźwiękowego, które zostało uruchomione przez Zamawiającego / Uczestnika, a także jeśli Zamawiający otrzymał wiadomość e-mail, zawierającej materiały szkoleniowe niezbędne do odbycia szkolenia.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie załącznika do wiadomości poczty elektronicznej lub w formie pisemnej wysłanej na adres Organizatora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 

§ 6 Rezygnacja

1. W przypadku szkolenia prowadzonego na żywo, uczestnik może zrezygnować z zamówionej Usługi Szkoleniowej nie później niż na 14 dni przed terminem szkolenia podanym w odpowiedniej Ofercie. W przypadku chęci rezygnacji Uczestnik powinien wysłać stosowną informację do Organizatora w formie wiadomości poczty elektronicznej. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Rezygnacja” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy rezygnacja. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należności za szkolenie. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Uczestnika, który powinien zostać podany w wiadomości o rezygnacji.

2. Jeżeli jednak rezygnacja nastąpi później niż na 14 dni przed terminem szkolenia, wtedy Organizator zwraca Uczestnikowi opłatę w wysokości 50% Usługi Szkoleniowej związaną z przygotowaniem Usługi Szkoleniowej. Rezygnacja jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy z winy Uczestnika.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie 3 dni roboczych przed szkoleniem oraz w przypadku nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy, Organizator nie zwraca opłaty za szkolenie.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.

2. Reklamację składaną przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Szkoleniowej należy sporządzić w formie pisemnej oraz określić:

a) uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b) nazwę, grupę i termin Usługi Szkoleniowej, której reklamacja dotyczy,

c) przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny organizatora

4. Organizator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 8 Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony

1. Organizator informuje iż w ramach udostępnianych treści cyfrowych dostępne są ogólne informacje o szkoleniu, jak również warunki uczestnictwa w nim. Uczestnik może również za pomocą udostępnionego formularza zgłosić swój udział w szkoleniu oraz skontaktować się z Organizatorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Organizator stosownie do swojej wiedzy umieszcza na stronie portalu program ramowy szkoleń oraz warunki uczestnictwa.

2. Dostęp do portalu chroniony jest za pomocą unikalnej kombinacji nazwy użytkownika i hasła a sam portal udostępniony jest za pomocą technologii https i autoryzowany certyfikatem Organizatora. 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa. 

2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia

3. Numer telefonu kontaktowego do Organizatora 517-191-828

DAS Rafał Górny
20-142 Lublin
ul. Mariańska 9/21
NIP 9462262621